قانون مندی

قانون مندی

صحنه ای از تلویزیون پخش شد که مرا به فکر 

فرو برد !

خانمی را نشان داد که اهل سیستان بود، عزیزانش به 

 دست گروهک ریگی به شهادت رسیده بودند، در حالیکه

 چشمانش پر از اشک بود می گفت :

اگر ریگی را به من بدهند به صورتش تف می اندازم

 همین و بس چون کار دیگری نمی توانم بکنم 

 چون (( مملکت قانون دارد )) بله گفت 

 (( چون مملکت قانون دارد ))

لذت بردم از این همه فهم و شعور و ناخودآگاه به یاد

 خیانت سران فتنه افتادم که با شعار قانون مندی 

 آن بی قانونی ها را به راه انداختند!!

 آفرین به فهم و شعور آن زن سیستانی که نشان داد

 می توان جزء خواص بود بدون اینکه نخست وزیر

  یا استاد دانشگاه یا پایتخت نشین بود و 

 می توان این عناوین را داشت و همچنان عوام بود!!! 

نویسنده : خاکی

/ 0 نظر / 7 بازدید