سفارت انگلیس باز شد!

«وقتی شنیدم سفارت انگلیس این هفته بازگشایی میشود و امریکا هم در پی افتتاح دفتر حافظ منافع در تهران است یاد جمله ای از جان نگروپونته یکی از ارشدترین اعضای جامعه اطلاعاتی امریکا در طول تاریخ افتادم که زمانی هم در عراق مسئولیت داشت. نگروپونته نخستین سفیر امریکا در عراق پس از صدام پیش از پایان ماموریتش در عراق با زبان مزاح به یکی از سران سیاسی این کشور گفته بود میدانی چرا در امریکا کودتا نمیشود؟ مقام عراقی میگوید عوامل متعددی هست ... نگروپونته بی درنگ جواب می دهد زیرا امریکا در واشنگتن سفارت ندارد!»

/ 0 نظر / 81 بازدید