محسن رضايي از تحول زيربنايي در اقتصاد كشور خبر داد


53158301.gif

محسن رضايي از تحول زيربنايي در اقتصاد كشور خبر داد
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت: با تصويب سياست هاي كلان مالي و سرمايه اي در مجمع تشخيص مصلحت و تأييد رهبري، تحولات زيربنايي در اقتصاد كشور به وجود خواهد آمد.
وي قطع اتكاء هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي، استقلال بازارهاي پول و سرمايه از يكديگر و اصلاح نظام مالياتي كشور را از مهمترين عناوين، اين تحولات دانست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت افزود: پس از تصويب اين سياست ها، دولت موظف خواهد بود طي دو برنامه پنج ساله، درآمد حاصل از فروش نفت و منابع زيرزميني را صرفا در بخش سرمايه گذاري اعم از دولتي يا خصوصي، هزينه كند و پس از پايان مدت مقرر، حق صرف درآمدهاي منابع ملي را بخش هزينه جاري نخواهد داشت.
دكتر رضايي از استقلال بازارهاي پول و سرمايه از يكديگر به عنوان اقدامي مؤثر بر جريان اقتصادي كشور ياد كرده و افزود: با استقلال اين بازارها، هماهنگي بين آنها از طريق نظارت عاليه دولت انجام خواهد شد كه اين استقلال منجر به تقويت رقابت در بازارهاي پول و سرمايه مي گردد. نتيجه اين جداسازي، عدم دخالت بانك مركزي به عنوان متولي بازار پول در بازار سرمايه، بورس و اوراق بهادار است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت در ادامه اصلاح نظام مالياتي كشور تأكيد بر برقراري ماليات بر ارزش افزوده را سومين تحول زيربنايي در اقتصاد كشور دانست و گفت: اين اصلاح بازار كالاهاي وارداتي غيرقانوني در كشور با ركود مواجه كرده و باعث خواهد شد كه قيمت كالاهاي داخلي قابل رقابت با محصولات خارجي گردد.
وي در پايان، اصلاح نظام بودجه را به عنوان گام بعدي اصلاحات زيربنايي در اقتصاد كشور دانست و افزود نظام بودجه كشور بايد به گونه اي تغيير يابد كه هزينه كردن بودجه بدون نظارت و ارزيابي در شرايط فعلي به نظام بودجه عملياتي و برنامه اي تبديل گردد.
گفته مي شود، مصوبه تحولات زيربنايي در كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از هشت ماه بررسي و در جلسه اي با حضور رييس بانك مركزي، معاون وزارت اقتصاد و دارايي، نماينده سازمان برنامه و كارشناسان اقتصادي تصويب گرديد.

/ 0 نظر / 3 بازدید