ايران بزرگترين قربانی تروريست است !

Teror.jpg
قسمتی از ليست قربانيان ترور در ايران توسط منافقين خلقRajavi20-20Rpbah.jpgفاميل نام تاريخ تولد اقدام مکان تاريخ حادثه

آبروشن مرتضى 1339 ترور تبريز-خيابان‏باغ‏شمال 60/07/01
ابراهيم‏پورخياطى رحيم 1339 ترور تبريز-تبريز 60/06/16
مندى‏نژادباغميشه صمد 1336 ترور تبريز-تبريز 65/03/08
اصغرى‏سهرون يونس 1338 ترور تبريز-تبريز 60/05/20
بارگاهى‏باسمنج حسن 1341 ترور تبريز-ج‏باسمنج 60/06/02
يوسف 1342 ترور ن-دفترحزب‏جمهورى 60/06/18
صمدى محمدصالح 1338 ترور بوكان-مجبوراباد 65/07/12
عباسى‏فريد عباس 1305 ترور كان-خيابان‏انقلاب 61/09/19
قزلجى صديق 1306 ترور بوكان-خ‏انقلاب 61/03/10
قلقله قادر 1314 ترور بوكان- 63/03/29
كاك‏اله‏زاده احمد 1311 ترور بوكان- 64/11/11
كتانى‏خانكندى جعفر 1344 ترور وكان-كوره‏پزخانه 66/06/29
كريمى محمدشريف 1313 ترور بوكان- 59/07/18
كريمى‏فرد عبدالقادر 1341 ترور بوكان- 62/09/13
گل‏محمدى حسن 1338 ترور شاهين‏دژ- 63/09/21
گورانى حسن 1345 ترور بوكان- 63/10/07
محمدپور محمد 1316 ترور بوكان-منزل 63/04/09
معروف‏سوار سياوش 1348 ترور بوكان- 63/02/01
مينه‏خاط قاسم 1324 ترور -مرزعراق 70/03/15
ناظرى جعفر 1342 ترور بوكان- 60/10/10
ياسين‏پرست محمد 1311 ترور بوكان- 64/11/11
يزدان‏پناه فتاح 1340 ترور بوكان- 59/02/21
ابراهيمى ابراهيم 1307 ترور ساوجبلاغ- 63/05/01
ابوبكرى فتاح 1315 ترور پيرانشهر- 62/03/25
اسكندرى نظير 1341 ترور پيرانشهر- 61/06/09
بادپا على 1341 ترور پيرانشهر- 64/05/27
بايزيدى محمد 1325 ترور پيرانشهر-مهاباد 58/08/02
جوجه‏گلوانى ابراهيم 1332 ترور پيرانشهر- 63/10/08
چم عبداله 1340 ترور يرانشهر-داخل‏شهر 62/04/09
حاجى‏رحمانى خالد 1347 ترور پيرانشهر- 64/01/06
حسن‏مجاور احمد 1341 ترور پيرانشهر- 71/09/19
حسنوى عبدالقادر 1322 ترور پيرانشهر- 64/01/06
حسين‏پور ابراهيم 1339 ترور پيرانشهر- 63/07/18
حسين‏پور خضر 1333 ترور نشهر-زندان‏دولتو 60/02/27
حمزه‏آقايى پيروت 1312 ترور پيرانشهر-منزل 63/02/27
حمزه‏زاده عثمان 1336 ترور پيرانشهر- 64/01/07
خاله‏كهنه‏قلعه رسول 1316 ترور رانشهر-پيرانشهر 68/03/25
خوش‏رفتار حسين 1333 ترور پيرانشهر- 63/08/04
درويژه على 1343 ترور رانشهر-پيرانشهر 61/06/29
مرندى احمد 1344 ترور -داخل‏بازداشتگاه 65/10/26
ابراهيمى حسن 1332 ترور سردشت- 66/08/10
ابراهيمى سواره 13 ترور سردشت- / /63
احمدپور عمر 1337 ترور سردشت- / /59
احمددرويشى ابوبكر 1331 ترور مهاباد- 65/08/20
احمدى حسن 1341 ترور سردشت-شيخ‏حسن 63/11/15
سعيدفر يونس 1349 ترور اباد-حومه‏مهاباد 66/05/08
شيرى ملامحمد 1303 ترور اباد-حومه‏مهاباد 60/07/02
عايشه‏خانى بنگين 1340 ترور اباد-حومه‏مهاباد 71/06/19
عبداله‏پور احد 1307 ترور اباد-حومه‏مهاباد 63/09/05
عبداله‏پور قادر 1315 ترور اباد-حومه‏مهاباد 62/03/16
عزيزپور رحمن 1319 ترور تهران-داخل‏شهر 60/12/01
عزيزى خالد 1328 ترور مهاباد-داخل‏شهر 62/08/16
على‏محمدى مصطفى 1343 ترور مهاباد-داخل‏شهر 59/08/15
عمرى‏اقدم بايزيد 1279 ترور اباد-حومه‏مهاباد 61/03/06
فتاحى مينه 1290 ترور اباد-حومه‏مهاباد 63/05/15
فيض‏الهى موفق 1320 ترور مهاباد-داخل‏شهر 62/03/28
قادرنژاد محى‏الدين 1346 ترور اباد-حومه‏مهاباد 66/06/20
قادرى‏مطلق قادر 1315 ترور اباد-حومه‏مهاباد 62/07/10
قربانى اسماعيل 1351 ترور اباد-حومه‏مهاباد 72/05/03
قريشى محمدحسين 1330 ترور مهاباد-داخل‏شهر 60/04/03
قهرمانى عبدالرحمن 1314 ترور اباد-حومه‏مهاباد 62/08/18
كاكه‏رشى عمر 1332 ترور اباد-حومه‏مهاباد 62/08/07
كدخداقادرى محمد 1310 ترور مهاباد- 63/08/03
كردپور كريم 1331 ترور اباد-حومه‏مهاباد 62/08/18
مرادى محمد 1318 ترور اباد-حومه‏مهاباد 61/03/15
مصطفى‏پورآذر عبدالكريم 1305 ترور مهاباد-داخل‏شهر 61/01/02
مقدمى‏اصل سيدعلى 1346 ترور مهاباد-داخل‏شهر 59/10/13
وهاب‏پور طه 1344 ترور مهاباد-داخل‏شهر 63/03/21
هادى على 1332 ترور مهاباد-داخل‏شهر 62/10/16
هنرور حمزه 1342 ترور اباد-حومه‏مهاباد 66/06/03
يزدان‏فر احمد 1329 ترور اباد-حومه‏مهاباد 61/03/06
احمدى خليل 1344 ترور دوآب-اطراف‏قيچاق 61/10/11
بوستانى عظيم 1336 ترور -دبيرستان‏شريعتى 58/06/08
بيرامى قربانعلى 1319 ترور اندوآب-وكيل‏كندى 65/04/06
پاشاپور رحيم 1341 ترور مهاباد- 59/04/25
جليلوندآغبلاغ على 1304 ترور مياندوآب-خ‏شهداء 58/05/21
چرنده على 1315 ترور سه‏راهى‏نقده‏تپهرش 62/07/21
رنجبرپازوكى عباس‏على 1316 ترور تهران-نظام‏اباد 60/12/04
رياحى‏نظرى خسرو 1324 ترور هران-خ‏بهارشيراز 61/05/19
سامى‏كرمانى كاظم 1313 ترور تهران-مطب 67/09/04
شاه‏محمدى بهنام 1342 ترور ن-كميته‏امورصنفى 61/02/14
شاهين محمدمهدى 1311 ترور منزل‏ايت‏اله‏شيراز 57/10/10
شيرى محرم‏على 1338 ترور ان-مسجدميرداماد 58/01/19
صابونچى عبدالحسين 1343 ترور تهران-خ،اپادانا 60/12/22
صالحيان سيدمصطفى 1346 ترور هران-سه‏راه‏زندان 60/06/08
صفويان يدمحمدحميد 1342 ترور هران-خ‏دكترفاطمى 60/05/08
عباسى جليل 1338 ترور تهران-ظفر 60/05/02
عبدالحسينى محمد 1342 ترور تهران-نامجو 61/06/03
عبدالرضا حسن 1338 ترور اشنويه-اشنويه 63/07/02
غفارى محمدباقر 1330 ترور هران-خ‏انقلاب‏خ‏صبا 60/12/15
شفيع‏خانى نادرعلى 1338 ترور ايلام-ايلام 59/08/08
قديرزارع رضا 1333 ترور هران-پل‏سيدخندان 60/08/27
قربانى غلام‏حسن 1333 ترور نارمك4راه‏شيرمرد 60/06/18
كايگانى حسن 1343 ترور تهران-ميدان‏شهدا 64/01/30
كتابى‏بنيادآباد ميرمختار 1309 ترور تهران-مسجدملك 66/05/17
محمديوسفى على 1336 ترور سردشت-سردشت 60/04/30
مفرحى حميد 1338 ترور ران-ميدان‏ولى‏عصر 60/07/13
منافى‏زاده محسن 1341 ترور تهران-خ‏وليعصر 60/06/24
ميرغفارى ميرهاشم 1329 ترور تهران-نعمت‏اباد 63/09/08
بنى‏جمالى ناصر 1336 ترور تهران-دكتربهشتى 60/06/09
آقارجبى محمدعلى 1326 ترور تهران- 61/05/14
ابراهيمى‏اشلقى اكبر 1326 ترور تهران-خ‏ارج 61/06/08
ارجمندى داود 1341 ترور تهران-تهرانپارس 61/01/08
اسپندى مهدى 1335 ترور تهران-17شهريور 57/12/07
اقدامى‏گل‏افزايى طاهر 1342 ترور هران-اتوبان‏مدرس 61/02/30
اميراحمدى محمدحسين 1323 ترور ان-ميدان‏بروجردى 60/12/06
باجلانى كيومرث 1338 ترور -جاده‏سنندج‏چناره 62/04/30
بلندقامت‏پور احمد 1335 ترور ان-خ5نيروى‏هوايى 60/09/14
بيگى‏حبيب‏آبادى على 1348 ترور تهران-خ‏كرمان 72/03/12
تيما ابراهيم 1339 ترور تهران-شهرآرا 60/07/16
جامعى سيدسعيد 1337 ترور تهران-خ‏طالقانى 60/12/24
حسام‏زاده‏حجازى سيدعلى 1310 ترور ران-خ‏بهارشيرازى 61/03/25
حسينى على‏رضا 1337 ترور تهران-م‏امام‏حسين 60/10/08
خوشرو ابوالفضل 1308 ترور تهران- 61/06/14
رويش‏زاده‏هروى‏اصل امير 1342 ترور تهران-خ‏رسالت 65/11/23
رحمت‏نژادتهرانى سيدعباس 1302 ترور -خ‏سوم‏نيروى‏هوائى 60/07/29
رستمى محمدعلى 1309 ترور تهران-خ‏جمهورى 61/01/19
رياضى‏شوفر حسين 1338 ترور هران-اتوبان‏مدرس 61/01/19
ريگزنان‏طوسى غلام‏رضا 1311 ترور هران-ميدان‏توحيد 61/05/25
زنجانى‏زاده جعفر 1307 ترور زنجان-خ‏سعدى 60/01/04
سيدنصراله سيدسيف‏اله 1303 ترور تهران-خ‏مولوى 60/09/04
شعبان‏فيلى جاسم 1334 ترور تهران-خ‏مبارزان 60/06/03
شهرابى‏فراهانى هادى 1342 ترور تهران-خ‏پيروزى 60/09/14
شيرازيها سيدعلى‏اكبر 1328 ترور تهران- 63/01/23
صفارى على 1340 ترور تهران-خ‏دلگشا 61/06/23
صنيعى سيدمحمد 1337 ترور هران-اتوبان‏اهنگ 65/07/06
عابدى حمدابراهيم 1309 ترور تهران- 57/07/11
كاظمى على 1342 ترور اهواز-فلكه4شير 63/07/07
كثيرى‏نژاد على‏رضا 1343 ترور هران-ميدان‏رسالت 65/11/23
كرميانى محسن 1338 ترور تهران-حوالى‏اوين 60/07/13
لاجوردى سيداسداله 1314 ترور مشخص-بازارتهران 77/06/01
محبى‏آشتيانى نصراله 1323 ترور تهران- 61/06/08
محسنى على‏اصغر 1334 ترور اروميه- 62/05/14
مخبر دعبدالكريم 1305 ترور هران-خ‏عارف‏شمالى 60/09/25
مرادى‏دهفولى اكبر 1327 ترور ان-پادگان‏لويزان 61/01/07
منتظرالظهور محمد 1339 ترور قائم‏شهر-قائم‏شهر 61/01/04
موسوى‏ابربكوه سيدرسول 1332 ترور تهران-خ‏فلسطين 60/07/05
ميرحسينى اكبر 1335 ترور تهران-تهران 61/02/06
ميرزايى‏امين‏لو رضا 1339 ترور هران-پل‏سيدخندان 60/05/02
ميرزايى‏سفيدآبى محمد 1341 ترور -خ‏سوم‏نيروى‏هوائى 61/02/21
نقاش‏كرمانى جواد 1331 ترور تهران-خيابان‏صفا 61/06/08
يعقوبى ين‏العابدين 1308 ترور ن-سوم‏نيروى‏هوايى 60/12/13
يزدانيان محمدجواد 1338 ترور -خ‏ظهيرالاسلام 78/04/22
احمدزاده‏اردبيلى مجيد 1341 ترور تهران-خ‏ميرداماد 60/05/06
موسوى‏لر سيدمحمد 1335 ترور نقده- 61/11/17
ميرطاهرى سيدعلى 1344 ترور رى-مسجدآل‏احمد 60/01/05
ناظم‏البكا داود 1328 ترور تهران-خ‏كميل 61/08/01
نامى‏زاده بهروز 1336 ترور -خوزستان 58/04/24
نوايى‏لواسانى حسين 1341 ترور -جاده‏مشهد-گرگان 62/01/17
نورپور اكبر 1342 ترور تهران‏خ‏ظهيرالاسلام 61/05/25
نوردانش رسول 1336 ترور ان-خيابان‏خرمشهر 60/09/09
نورى‏مازودره انيس 1336 ترور تهران-خ‏طالقانى 61/04/16
نيك‏روش‏فرد محمدمهدى 1343 ترور تهران-شادمهر 61/05/27
نيك‏زادفرخى على 1330 ترور ان-بزرگراه‏رسالت 60/09/04
وخش محمد 1340 ترور تهران- 60/07/02
هدايت ايرج 1344 ترور تهران-خ‏اسكندرى 61/06/01
همايونيه وحيد 1338 ترور تهران-خ‏آرياشهر 60/05/27
همت‏پناه ابراهيم 1342 ترور ه-كتابخانه‏باهنر 63/11/21
هيزمى‏آدانى عزت‏اله 1312 ترور تهران-خ‏قصرالدشت 63/02/28
هيزمى‏آدانى محمدرضا 1345 ترور -خ‏قصرالدشت 63/06/28
يحيايى محمد 1341 ترور تهران-ستارخان 60/06/02
يعقوبى‏نمين غلام‏حسين 1333 ترور تهران-خ‏نواب‏صفوى 61/05/27
يوزباشى ابوالقاسم 1342 ترور هران-خ‏سيزده‏ابان 64/01/21
امانى بهرام 1342 ترور مهاباد- 62/08/24
جديد رضا 1331 ترور -هاشمى4راه‏شكوفه 61/03/11
روستايى حميد 1339 ترور ساوجبلاغ-كردان 65/01/20
ولى‏پورگودرزى على 1337 ترور -خيابان‏عباس‏اباد 60/10/21
جعفرى‏جمال‏آبادى جواد 1330 ترور تهران-سرپل‏حافظ 61/03/11
استكى مجتبى 1334 ترور مشهد- 60/10/01
اسكندرى‏شهركى جان‏محمد 1324 ترور تهران- 60/06/22
لامى‏نيا)شاهوردى( يوسف 1340 ترور شهركرد-مزارع 67/07/29
عباسى‏تشنيزى صفرعلى 1338 ترور سنندج- 59/02/22
كريمى‏طاقانكى يعقوب 1341 ترور ديواندره- 61/04/05
موسوى‏وردنجانى سيدرضا 1334 ترور شهركرد- 58/09/11
نفر گشتاسب 1337 ترور سنندج-جاده‏سنندج 64/08/09
آستانه‏پرست حسين 1303 ترور مشهد-چهنو 60/05/31
احمدنژاد رمضان‏على 1337 ترور مشهد-خيابان‏گاز 60/06/27
احمدى ناصرعلى 1333 ترور -چهاراه‏راهمنائى 60/08/14
باغبان على‏اكبر 1340 ترور مشهد-بيمارستان 60/07/20
raj7.jpg

برای در يافت اطلاعات بيشتر اينجا را کليک کنيد

/ 0 نظر / 5 بازدید